OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Czyślak

Imię ojca: Teodor

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sierpuchow

Wykształcenie: niższe

Miejsce pracy - miejscowość: Sierpuchow

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.03.1937

Wyrok: 20.06.1937

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć: 21.06.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.10.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie