OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Szuciński

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Jefimowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wołkowyski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tiuniar

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tugański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: agent polski

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 06.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego