OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Erdman

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Witebsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: średnie

Zawód: technik lotnictwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b) od 1930

Areszt: 10.11.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 13.08.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12186-P