OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Jaroszewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1876

Miejsce urodzenia: Gorodiszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: ślusarz

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.09.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność wroga ZSRR

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.07.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie