OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Aleksandrowicz

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Kozłowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Aleksandrowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tugański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 06.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego