OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Wingałowski

Imię ojca: Timofiej

Rok urodzenia: 1862

Miejsce urodzenia: Końga

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tobolska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Porosino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: średnie

Zawód: felczer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 10.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego