OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Wojciechowski

Imię ojca: Alfons

Rok urodzenia: 1916

Miejsce urodzenia: Wieliż

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: smoleńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: mechanik silnikowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WLKSM

Areszt: 14.10.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 13.08.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12186-P