OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Gawerdowski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Ramienskoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Asino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego