OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Gordziejczyk

Imię ojca: Dymitr

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Obrub

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnogwardiejsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: wagowy

Miejsce pracy - miejscowość: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938