OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leonard Gordyński

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Tomsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: kierownik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 10.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego