OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Grynkiewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Biełoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: magazynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.09.1961

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego