OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Duszewski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Ostrowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niegorełoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Niegoriełoje

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 18.06.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14338-s