OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Zielenko

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Gorowiec

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorowiec

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64 kk BSRR - członek organizacji powstańczej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 22.01.1960

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8935-P