OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kasjanok

Imię ojca: Jefrem

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Kołudrujka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zaleszczycki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dulino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tugański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.07.1963

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego