OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kowalewski

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Faldzergraf

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kurlandzka

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ilinskaja

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: średnie

Zawód: instruktor ds. wynalazczości

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.04.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski