OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kremis

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1874

Miejsce urodzenia: Kwacze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Asino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.02.1938

Wyrok: 25.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 00.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego