OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maurycy Bertig

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Humiec

Kraj, republika ZSRR: Czechosłowacja

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: pracownik naukowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.11.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć: 19.03.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 11.07.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka