OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Ostrowski

Imię ojca: Denis

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Aleksiejewka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kamieniecko-podolska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wiszniewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: marjanowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Zawód: członek kołchozu

Areszt: 20.05.1938

Wyrok: 10.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

Oskarżenie: art. 58-10-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 11.06.1938

Rehabilitacja: 17.04.1961

Organ rehabilitujący: prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-6657