OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Marek Podgórski

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1867

Miejsce urodzenia: Dzigowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: jampolski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: stróż

Miejsce pracy - miejscowość: Irkuck

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 01.06.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 14.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 13461