OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Rudmin

Imię ojca: Donat

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Gereni

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dwiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Irkuck

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 24.04.1938

Wyrok: 29.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. -9, -11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 01.06.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 02.04.1956

Organ rehabilitujący: Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 5398