OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Onufry Borejsza-Chyło

Imię ojca: Ambroży

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Alsewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wilejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Minajewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: średnie specjalistyczne

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Asino

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 12.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego