OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Stankiewicz

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Bołyszki (Bolniki)

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Szczigry

Wykształcenie: niższe

Zawód: pracownik remontowy

Miejsce pracy - miejscowość: Szczigry

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.09.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agitacja antysowiecka, działalność wywrotowa

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 27.07.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Kurskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie