OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Wilczyk

Imię ojca: Cyryl

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Rozinia

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Zawód: dozorca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.05.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 30.03.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 13132