OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ilia Griniewicz

Imię ojca: Julian

Rok urodzenia: 1879

Miejsce urodzenia: Siemeniec

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Rossony

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: ładowacz

Miejsce pracy - miejscowość: Rossony

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: członek organizacji kontrrewolucyjnej, działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 21.07.1964

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12945-P