OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Gawrył Kazakiewicz

Imię ojca: Feliks

Rok urodzenia: 1881

Miejsce urodzenia: Wilno

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Batkat

Powiat, rejon, ujezd, okręg: szegarski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: średnie

Zawód: maszynista

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.09.1937

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1937

Rehabilitacja: 00.11.1964

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego