OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Domański-Soneu

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Genewa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kirowsk

Wykształcenie: wyższe

Zawód: radca prawny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) 1928 (były członek PPS)

Areszt: 17.05.1938

Wyrok: 13.02.1939

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: antysowiecka terrorystyczna organizacja

Śmierć: 19.03.1939

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 20.01.1997

Organ rehabilitujący: Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie