OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Łatyszenko

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Szarkowszczicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dziśnieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorszki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tugański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: średnie

Zawód: sekretarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 06.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego