OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leokadia Kwiecińska

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1875

Miejsce urodzenia: Michajłowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: gospodyni domowa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego