OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Alfons Masalski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Wołyńce

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orzeł

Wykształcenie: niższe

Zawód: stolarz

Miejsce pracy - miejscowość: Orzeł

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) 1935

Areszt: 02.10.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szkodnictwo i działalność dywersyjna

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 15.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Orłowskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie