OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Baranowski

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1892

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: piotrkowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sławianskaja

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: tragarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna agitacja nacjonalistyczna, oczernianie przywódców partii i rządu

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 20.12.1958

Organ rehabilitujący: Kolegium ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego